Algemene Voorwaardes

Areca Fotografie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Areca Fotografie en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overéénkomsten.

Zodra u als klant gebruik gaat maken van de diensten van Areca Fotografie, zal bij het boeken van de diensten van Areca Fotografie de klant hierbij akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Franka Nolte, fotograaf van Areca Fotografie.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door de klant die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden is voor Areca Fotografie slechts bindend indien het uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door Areca FotografieDefinities

In de algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als opdrachtgever of klant(de persoon of personen welke een overéénkomst aangaan met Areca Fotografie en tevens de afnemer zijn van de overééngekomen leveringen en/of diensten) en Areca Fotografie als opdrachtnemer.

Deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Offerte: alle aanbiedingen van Areca Fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overéénkomst van opdracht tussen Areca Fotografie en opdrachtgever.
  • Opdracht: de dienst en/ of het product dat door Areca Fotografie geleverd zal worden.
  • Areca Fotografie: Franka Nolte, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overéénkomst.
  • Rechten: de rechten die een opdrachtgever heeft en Areca Fotografie
  • Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Aanvaarding van de opdracht

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door wederzijdse schriftelijke of mondelinge aanvaarding.
Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk werkt, dat Areca Fotografie werk verricht in het kader van de overéénkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

Er is sprake van een overéénkomst wanneer de offerte excellent schriftelijk is aanvaard en geldt de offerte gezamenlijk met deze algemene voorwaarden als contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de eerste factuur is voldaan.

Areca Fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Areca Fotografie onaanvaardbaar maken.

Na aanvaarding kan de overéénkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Areca Fotografie is in dat geval gerechtigd het voor de overéénkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Uitvoering van de opdracht

Areca Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overéénstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Areca Fotografie gebruikelijk werkt. Areca Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de storyshoot.

Opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Indien het voor opdrachtgever van belang is dat bepaalde personen gefotografeerd worden of bepaalde momenten worden vastgelegd dient de opdrachtgever dit vooraf bij Areca Fotografie te melden, waarbij de opdrachtgever zelf zorg moet dragen voor de aanwezigheid en het aanwijzen van de bedoelde personen.

Indien opdrachtgever een storyshoot in de buitenlucht wenst maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dient opdrachtgever in overleg met Areca Fotografie voor een geschikte vervangede locatie te zorgen.

Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciaal toestemmingen of een extra vergoeding is vereist, draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid van deze toegang en vergoeding.

In het geval een opdracht uit zes of meer aanééngesloten uren bestaat en/of opdracht op een zodanige tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een maaltijd genuttigd wordt, dient opdrachtgever Areca Fotografie van een maaltijd te voorzien. Indien geen maaltijd beschikbaar wordt gesteld behoudt Areca Fotografie zich met recht voor 30 tot 60 minuten pauze in te lassen om zichzelf van een maaltijd te voorzien.

Tenzij er sprake is van een overmacht zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overéénkomst te voldoen, voor zover redelijker wijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbaar stijl zorgen.

Reiskosten

Offerte en prijslijst

Areca Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overééngekomen. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk per e-mail. Tenzij anders overééngekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop Areca Fotografie het aanbod deed.

I.v.m. de kleine ondernemingsregeling (KOR) zal er geen wettelijke belasting (BTW) meegerekend worden.Levering

Fotograaf hanteert tenzij anders overééngekomen, slechts geschatte levertijden. Indien er sprake is van een langere levertijd, zal fotograaf dit spoedig aan de opdrachtgever vermelden. Aan de genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever heeft daarom geen recht op schadevergoeding over restitutie noch op de ontbinding van de overéénkomst indien fotograaf niet binnen de genoemde levertermijn kan leveren.

Fotograaf levert foto’s in de door haar gebruikelijke gehanteerde stijl. Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, contrast, licht, witbalans en uitsnede. Fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen toe en verwijdert slecht storende elementen indien fotograaf dit zelf nodig acht.

Extra nabewerkingen buiten het bovengenoemde in enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

Foto’s zullen in kleur geleverd worden. Een aantal fotobestanden zullen naar inzicht van fotograaf in zwart-wit geleverd worden.

Na een storyshoot levert fotograaf de bestanden binnen 2 weken na de uitvoerdatum in een online galerij. Deze bestanden zijn met watermerk. De klant maakt een selectie van zijn of haar favorieten bestanden en geeft dat digitaal duidelijk en nadrukkelijk door. Daarna worden de fotobestanden in hoge resolutie zonder watermerk geleverd op USB-stick. Binnen een straal van 35 kilometer wordt de USB-stick persoonlijk afgeleverd door Areca Fotografie. Buiten een straal van 35 kilometer wordt de USB-stick geleverd per post.

Fotograaf levert enkel de door haar geselecteerde en bewerkte foto’s in hoge resolutie JPG. Er worden nimmer onbewerkte foto’s of RAW of TIFF bestanden geleverd. Opdrachtgever heeft geen inspraak op de door fotograaf gemaakte selectie en geen recht op inzage van beelden die niet geselecteerd zijn.

Fotograaf stelt zich niet aansprakelijk door minder (goede) foto’s door personen, die niet (goed) meewerken en/ of weersveranderingen.

De opdrachtgever is vrij om te kiezen waar de foto’s worden afgedrukt. Fotograaf is echter niet aansprakelijk voor kleurveranderingen/ kwaliteitsverminderingen van de afdrukken.

Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/ of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever. 

Factuur en betaling

Areca Fotografie zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (digitale) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overééngekomen.

De klant zal de factuur van Areca Fotografie op onjuistheden controleren. De klant zal binnen 7 werkdagen na factuurdatum eventuele onjuistheden schriftelijk melden. Na deze termijn zal de factuur als bindend gelden.

De betaling dient na levering van de beelden binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

Indien de klant geboekt heeft en gebruik wilt maken van de diensten van Areca Fotografie. Dient de opdrachtgever 25% van het overééngekomen bedrag na aanvaarding van de opdracht als aanbetaling te voldoen. De overige 75% van het overééngekomen bedrag dient uiterlijk 30 dagen na het leveren van de beelden te voldoen.

Indien Areca Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de bedoelde termijn heeft ontvangen. Is Areca Fotografie geheel eigenaar van levering en diensten en is de klant in verzuim en daarmee de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 8%. De beelden worden geleverd na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Cadeaubonnen

Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

Bestelling van een cadeaubon dient online gedaan te worden, op het desbetreffende bestelling pagina.

Na bestelling zal de fotograaf contact met u opnemen. Daarnaast ontvangt u digitaal een factuur. De factuur dient volledig te worden voldaan binnen een betaaltermijn van 30 dagen. Zodra de betaling is ontvangen zal Areca Fotografie, u cadeaubon in de stijl van Areca Fotografie verpakken.

De opdrachtgever heeft geen zeggenschap op, hoe het verpakt moet worden. De cadeaubon zal in flessenpost stijl van Areca Fotografie verpakt worden. De opdrachtgever heeft geen rechten of plichten om Areca Fotografie aansprakelijk te stellen, mocht het niet volledig overéénkomen met, wat ze gezien hebben bij andere klanten van Areca Fotografie en/of foto, doch niet uitsluitend, op social media/ website/ internet/ flyers/ folders en/of andere marketing campagnes.

Cadeaubonnen kunnen niet retour genomen worden en kunnen niet worden ingewisseld voor een vorm van waarde in geld dan ook.

Cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig na afgifte door Areca Fotografie. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag.

Cadeaubonnen kunnen 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

Het is mogelijk om meerdere cadeaubonnen van Areca Fotografie te combineren voor een opdracht.

Annulering -en opschorting

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt, of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overéénkomst op te schorten of te ontbinden.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overéénkomst geschiedt schriftelijk worden aangegeven.

Bij annulering van een storyshoot eerder dan 14 dagen voorafgaand aan de uitvoerdatum wordt de uitvoerdatum in overleg verplaatst. Indien verplaatsing van de uitvoerdatum niet redelijkerwijs van opdrachtgever kan worden gevergd of niet is gewenst. Kan de overéénkomst ontbonden worden, maar wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.

Indien een storyshoot eerder is verzet door opdrachtgever en door welke omstandigheden dan ook een tweede keer de storyshoot verplaats zal moeten worden, zal fotograaf € 25,- administratiekosten in rekeningen brengen.

Indien de annulering van de overéénkomst door opdrachtgever later dan 14 dagen, maar eerder dan 24 uur voorafgaand aan de overéénkomen uitvoerdatum plaatsvindt, wordt 50% van het geoffreerde bedragen in rekening gebracht.

Indien de annulering van de overéénkomst door opdrachtgever later dan 24 uur voorafgaand aan de overééngekomen uitvoerdatum plaatsvindt, wordt 100% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Wanneer fotograaf door onmacht of omstandigheden niet aanwezig kan zijn over verhinderd is, kan fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Er zal in overleg een nieuwe afspraak worden gepland.

Indien door extreme weersomstandigheden het onmogelijk is de opdracht op de overééngekomen datum uit te voeren (te bepalen door fotograaf) en er is geen geschikte binnen locatie achter de hand is, zal in overleg een nieuwe datum overééngekomen worden. Onder deze omstandigheden zullen geen geoffreerde bedrag in rekening worden gebracht.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overéénkomst en/ of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk worden voorgelegd aan fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf. Klachten na deze termijn, worden niet in behandeling genomen.

Bij fotograaf ingediende klachten zullen in behandeling worden genomen waarbij fotograaf zich redelijkerwijs zal inzetten de best mogelijke oplossing met de klant te bereiken.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht, portretrecht, publicatie en promotie

Elke overéénkomst houdt mede in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overééngekomen.

Het auteursrecht alsmede andere rechter van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder doch niet uitsluitend, website, promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio (aangegeven onder de naam: look book), ter inzet bij wedstrijden, exposities, social media in publicaties van derden. Indien opdrachtgever bezwaar binnen 7 werkdagen na ontvangst van deze algemene voorwaarden schriftelijk kenbaar te maken.

Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf en niet-exclusieve licentie voor bepaalde tijd, om de werken te veréénvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring. Foto’s met het watermerk van fotograaf mogen slechts door opdrachtgever op eigen social media kanalen geplaatst worden.

Fotograaf is en blijft altijd de auteursrecht hebbende van de foto’s. Eventueel (commercieel) gebruik van de foto’s, waaronder het publiceren, kopiëren en bewerken, door de opdrachtgever of door derden moet met toestemming van de fotograaf gebeuren. In geval van publicatie op social media, moet in elk geval de naam (Areca Fotografie) van de fotograaf worden vermeld. Andere vormen van publicatie moet ook in elk geval de naam van de fotograaf worden vermeld.

de fotograaf is vrij de foto’s uit de reportage te gebruiken ter promotie van eigen beroepsactiviteiten. Deze promotie mag in alle media, mogelijkheden en formaten gebruikt worden, zoals onder andere maar niet uitsluitend: internet, flyers en folders, visitekaartjes.

Opdrachtgever is niet gerechtig de foto’s aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

Indien opdrachtgever foto’s aan derden levert, zonder toestemming van fotograaf, zal fotograaf zijn schade, waaronder de kosten met betrekking tot de opsporing en handhaving bij opdrachtgever in rekening brengen.

Indien opdrachtgever foto’s commercieel gebruikt, verbeurt opdrachtgever een zonder tussenkomst van de rechter direct opeisbaar boete van € 500,- per overtreding.

Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht nemen.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van fotograaf.

Portretrecht

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio (look book), social media, in drukwerk, promotiondelen en beursmateriaal.

Fotograf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs.

Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Privacy

Fotograaf zal persoonsgegevens van opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan, waarvoor het is verkregen.

Fotograaf zal de persoonsgegevens van opdrachtgever niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en zijn daar een wettelijke verplichting toe bestaan.

Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of dienst vertegenwoordigers.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijking en op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.
De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overéénkomst beëindigend tegen deze datum.

Rechts -en forumkeuze

Indien een bepaling uit de overéénkomst en/ of de algemene voorwaarden kwijt of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overéénkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.

Logo Areca Fotografie

Heb je vragen of wil je graag meer informatie?

Bel mij dan op 06-12700966 of mail naar info@arecafotografie.nl

© It's all about memories

error: Content is protected !!
Scroll naar boven
×